ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η παροχή υπηρεσιών σταθερής ποιότητας αποτελεί δέσμευση για την επιχείρηση μας

Η επιχείρηση παρακολουθεί τόσο τις ανάγκες των πελατών όσο και τις εξελίξεις της Τεχνολογίας ώστε να παρέχει υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

Στην VAGELIS PDR η έννοια της ποιότητας περιλαμβάνει:

  • Την τήρηση όλων των Νόμων και Κανονισμών της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
  • Την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω συμφωνιών.
  • Την περιοδική αξιολόγηση των προμηθευτών της για την εξασφάλιση της κάλυψης των αντίστοιχων απαιτήσεων ποιότητας.
  • Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση μας.
  • Τη διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
  • Τον καθορισμό μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης στην προγραμματισμένη Ανασκόπηση του Συστήματος.

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας είναι εξουσιοδοτημένος να εφαρμόζει και να συντηρεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Είναι εξουσιοδοτημένος να επικοινωνεί με τους πελάτες για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Έχει την τελική ευθύνη για διακοπή ή επανέναρξη των εργασιών της Εταιρείας ανάλογα με την εμφάνιση ή εξάλειψη συστηματικών αστοχιών ποιότητας.

Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται κατά την ετήσια προγραμματισμένη Ανασκόπηση του Συστήματος Ποιότητας και όποτε υπάρξει σημαντική αλλαγή στην παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης.

Το όραμα της Εταιρείας είναι η καθιέρωση της στην αγορά έχοντας ικανοποιημένους πελάτες και προσωπικό.